• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Kajst

 

Informacje wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: https://kajst.pl.
 2. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Tomasz Kubacki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KAJST Tomasz Kubacki, adres siedziby: 62-405 Ląd, Piastowska 18, NIP: 6671249304, REGON: 310353508, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Sposób kontaktu ze sprzedawcą

 1. Telefonicznie pod numerem telefonu Sprzedawcy: 693 114 642 (w Dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00).
 2. Za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail Sprzedawcy: kajst@interia.pl (w Dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00).
 3. Listownie na adres do doręczeń Sprzedawcy: 62-405 Ląd, Piastowska 18

 

Definicje

 1. Dostawca – podana na Stronie internetowej firma kurierska GLS oraz Poczta Polska świadcząca usługi pocztowe, współpracujące ze Sprzedawcą oraz upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Zamówienia na terytorium Polski.
 2. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Czas realizacji zamówienia – czas w jakim Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże je Dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy i podany jest w Dniach roboczych.
 4. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający założenie Konta.
 5. Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459).
 8. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 9. Konto klienta (Konto) – usługa świadczona drogą elektroniczną. Modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami.
 10. Koszyk – formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.
 11. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje Klienta o nowościach w Sklepie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.
 12. Ostrzeżenia – znajdujące się w treści opisów poszczególnych Towarów wyróżnione informacje o ich właściwościach oraz zastosowaniu, mające szczególne znaczenie dla bezpiecznego oraz zgodnego z przeznaczeniem stosowania produktów dostępnych w sklepie.
 13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – stanowiący załącznik do Regulaminu i przygotowany przez Sprzedawcę wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny na Stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 14. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
 15. Polityka Cookies – stanowiący załącznik do Regulaminu dokument regulujący kwestię tzw. ciasteczek (z ang. cookies) - małych plików przechowywanych przez przeglądarkę internetową, wysyłanych przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Polityka Cookies jest dostępna na Stronie internetowej Sklepu na dole w zakładce „Polityka Cookies”.
 16. Polityka Prywatności – stanowiący załącznik do Regulaminu dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów. Aktualna Polityka Prywatności jest dostępna na Stronie internetowej Sklepu na dole w zakładce „Polityka Prywatności”.
 17. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego w swojej aktualnej treści jest nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin”. Odnośnik do aktualnego brzmienia regulaminu znajduje się każdorazowo w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie.
 18. Rejestracja – jednorazowa procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu internetowego.
 19. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 20. Sklep internetowy (Sklep) – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem: https://kajst.pl w którym Zamówienie Towaru składa się za pośrednictwem Strony internetowej, a realizacja Zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem Dostawców.
 21. Sprzedawca – firma KAJST Tomasz Kubacki, adres siedziby: 62-405 Ląd, Piastowska 18, NIP: 6671249304, REGON: 310353508, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kajst@interia.pl, tel. 693 11 46 42.
 22. Strona internetowa – https://kajst.pl, za pośrednictwem której Klient składa, a Sprzedawca przyjmuje Zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie.
 23. Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży. Istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu.
 24. Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 25. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
 26. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
 27. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
 28. Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym.
 29. Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00. Klient może składać Zamówienia tylko na dostępny Towar.

 

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Sklepu Kajst, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta , dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 2. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu internetowego musi zapoznać się wcześniej i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.
 3. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów. Sklep udostępnia również każdemu Klientowi bezpłatne usługi związane z funkcjonowaniem Sklepu świadczone drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku.
 4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Internet Explorer EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
 1. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
 2. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka Cookies dostępna na stronie internetowej Sklepu w zakładce na dole „Polityka Cookies”.
 3. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Sprzedawcy.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
  1. po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 2. Regulaminu;
  2. przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.
 2. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

§ 2. REJESTRACJA

 1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.
 2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie internetowym za pośrednictwem Formularza rejestracji. Rejestracja w sklepie wymaga podania tylko swojego adresu e-mail oraz hasła. Klient wypełnia formularz stosując się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych na Formularzu rejestracji podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk „Rejestracja”.
 3. Dodatkowe dane rejestracji można podać w późniejszym czasie (przy składaniu Zamówienia).
 4. Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.
 5. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. W procesie rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Założenie Konta i utrzymanie jest darmowe.
 8. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

§ 3. ZAMÓWIENIE

 1. Informacje zawarte w Sklepie internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu internetowego.
 3. Zakupów w Sklepie internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego lub nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego. Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
  1. wybrać Towar lub Towary będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.
  2. w razie skompletowania Towaru wybrać przycisk „Zamówienie”;
  3. wybrać metodę płatności za Zamówienie, które są szczegółowo opisane w § 4. pkt 3 niniejszego Regulaminu;
  4. wybrać rodzaj dostawy;
  5. wpisać dane adresowe do wysłania przesyłki;
  6. odbiorcy Zamówienia w przypadku zakupu potwierdzonego fakturą muszą dodatkowo podać dane do faktury VAT;
  7. należy zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu;
  8. aktywować przycisk „Zamów i zapłać”;
  9. opłacić Zamówienie w wybrany wcześniej sposób płatności.
 1. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. łączna cena i informacje szczegółowe Zamówienia.
 2. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
 3. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, w tym na Koncie Klienta oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany trwały nośnik potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 4. Czas Realizacji Zamówienia w Sklepie Internetowym wynosi do 5 (pięciu) Dni roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
  2. w przypadku płatności przy odbiorze – po zawarciu Umowy Sprzedaży,
  3. w przypadku płatności elektronicznej poprzez zewnętrzny system płatności Sky-Pay/Blue Media – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
  4. w przypadku płatności kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 
 1. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie na więcej niż jeden Towar, Zamówienie jest wysyłane lub gotowe do odbioru w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki lub odbioru Zamówienia jest określany na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Po wyżej wskazanym Czasie realizacji zamówienia, Towar wydawany jest Dostawcy.

 

§ 4. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w Formularzu zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
  1. Sky-Pay – zewnętrzny system natychmiastowych płatności internetowych (możliwość płatności kartą debetową) świadczony przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
  2. Wpłata na konto bankowe – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy zamówienie zostanie zrealizowane;
  3. Płatność przy odbiorze – opłatę za zamówienie należy uiścić przy odbiorze Towaru.
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 3. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 4. Dostępne formy płatności:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  • Płatności online (szybkie przelewy online)

  • BLIK

 5. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 7. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 8. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 5. DOSTAWA

 1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że strony Umowy Sprzedaży postanowią inaczej.
 2. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy Zamówienia:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex48 (za pobraniem i za przedpłatą),
  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS (za pobraniem i za przedpłatą),
  3. za pośrednictwem Poczty Polskiej Paczka48 (za przedpłatą),
 1. Koszty dostawy Towaru oraz terminy realizacji Zamówienia są szczegółowo określone na Stronie internetowej w zakładce „Dostawa”.
 2. Koszt wysyłki uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w Formularzu zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.
 3. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w Formularzu zamówienia. Klient opcjonalnie może poprosić o dostarczenie Zamówienia pod inny adres po uprzednim potwierdzeniu nowego adresu drogą mailową. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
 4. Zamówione Towary są starannie pakowane, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
 5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego mu wydania.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności:
  1. przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
 2. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (w Dni robocze).
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. W przypadku wybrania opcji przesyłki za pobraniem Towar wysyłany jest do Klienta w ciągu terminu wyznaczonego przy opisie Towaru - zastosowanie ma najdłuższy wyznaczony termin.

 

§ 6. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Towarów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku wad Towarów Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony: Przedsiębiorca oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 4. Klient może zgłaszać również Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Towaru w terminie do 14 dni. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych rozpatrzone zostaną w terminie do 30 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:
  1. listownie, na adres: 62-405 Ląd, Piastowska 18
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: kajst@interia.pl
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 693 11 46 42.
 1. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, żądanie Klienta w związku z wadą towaru, zwięzły opis wady oraz okoliczności jej wystąpienia ze wskazaniem daty jej powstania.
 2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres: 62-405 Ląd, Piastowska 18

.

§ 7. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie usług elektronicznych -od dnia zawarcia umowy.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który jest dostępny na Stronie internetowej w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 8. NEWSLETTER I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 2. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 3. W celu za subskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności:
  1. zamawia poprzez formularz dostępny na stronie https://kajst.pl/ („Zapisz się do Newslettera”) oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera;
  2. uaktywnia przycisk „Zapisz się”;
  3. aktywuje link wysłany na adres e-mail podany w formularzu Newslettera.
 1. Z chwilą użycia linku aktywacyjnego wysłanego na e-mail Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 2. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres sklep@kajst.pl. Umowa zostanie również rozwiązana, jeżeli Klient usunie Konto.
 3. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do uniemożliwienia Klientowi dostępu do usług nieodpłatnych, jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, czy też narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

 

§ 9. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa w szczególności zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawców lub formy działalności Sprzedawcy oraz zmianę warunków technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:
  1. wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego oraz
  2. Klientów posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez nichadres.
 1. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowanena zasadach dotychczasowych.

 

§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Każdy Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może:
  1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  2. skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
  3. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 1. Przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócenie się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej zwnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest KAJST Tomasz Kubacki, adres siedziby: 62-405 Ląd, Piastowska 18, NIP: 6671249304,
 2. Sprzedawca nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 3. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
  1. przyjmowania zamówień oraz realizacji Umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 13/ 18
  2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta klienta założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi Umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
  5. rozpatrywania reklamacji Użytkowników dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  6. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  10. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  11. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  12. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  13. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
  14. zapisywania danych w postaci plików Cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.
 1. Dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników) mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi diagnostycznych (np. związanych z ruchem na stronie internetowej Sklepu), z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak kancelarie prawne oraz podmioty świadczące usługi doradcze, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  3. podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Klienta (w tym Użytkownika) – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (np. usługi kurierskie), którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).
 1. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach (związanych z potrzebą zapewnienia funkcjonalności Sklepu i zarządzania jego działaniem) może przekazywać dane osobowe poza teren EOG w ramach korzystania z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Sprzedawca gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku):
  1. przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie zwymaganiami art. 45 RODO) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO) przekazanie danych odbywające się do podwykonawcy, który uczestniczy w programie Privacy Shield. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Sprzedawcę środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Sprzedawcę.
 1. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
  1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
  2. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym Użytkownik) w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
  3. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  4. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
  5. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
  6. w celach marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
  7. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 1. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, w tym Użytkownikowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 3. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w każdym czasie.
 4. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta (w tym Użytkownika), każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 5. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
  1. Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w Formularzu rejestracyjnym, tj. adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta;
  2. Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym Umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia Umowy sprzedaży), a w przypadku niepodania numeru telefonu kontaktowego brakiem możliwości skorzystania z usługi dostawy Towaru za pośrednictwem kuriera,
  3. Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży – w celu złożenia Oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,
  4. Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą Umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
  5. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą Umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta w Sklepie. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
  6. pozostałych przypadków - jest dobrowolne.
 1. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów (w tym Użytkowników) w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację.
 2. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 12. OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES

Korzystający ze Strony internetowej https://kajst.pl/ wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
 2. Wszelkie materiały z zastrzeżeniem § 13 ust. 3, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot ochrony ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw autorskich należnych Sprzedawcy. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 3. Sklep nie rości sobie żadnych praw do grafik, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz innych należących do osób trzecich (np. producentów Towarów).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.
 5. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.